ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 53 items.
30 มิถุนายน 2564 แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผน โรงพยาบาลวังสะพุง 393 ครั้ง
18 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขเลย 419 ครั้ง
11 กุมภาพันธ์ 2564 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 464 ครั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2564 แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2564 430 ครั้ง
3 พฤศจิกายน 2563 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 520 ครั้ง
22 กันยายน 2563 แนวทางและแบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการประกวดปี 2564 563 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 710 ครั้ง
16 กรกฎาคม 2563 แนวทางการส่งผลงานวิชาการ 63 585 ครั้ง
23 มิถุนายน 2563 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่แผนกผู้ป่วยนอก/คลินิกพิเศษ 865 ครั้ง
12 มิถุนายน 2563 กระบวนงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669 721 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563 แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2563 548 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563 KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 567 ครั้ง
2 มิถุนายน 2563 แผนการดำเนินงานชมรมคุณธรรมจริยธรรม 585 ครั้ง
2 มิถุนายน 2563 การจัดตั้งชมรมคุณธรรมจริยธรรม 608 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 466 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 กระบวนการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน 563 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 คำสั่่งกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน 593 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวาร 567 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 (6เดือน) 605 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 732 ครั้ง